page:54
sinhi.:0
array(2) { ["logueado"]=> NULL ["urlmem"]=> string(0) "" }

Condicions generals d'ús del portal per a empreses

El titular d'aquesta web (d'ara endavant, la web, el Portal d'ocupació o el lloc d'Internet) i responsable de fitxers segons la *LOPD d'aquest lloc és l'entitat, Universitat Rovira i Virgili (d'ara endavant, el titular) amb Pasaporte Q9350003A i domicili a Carrer de l’Escorxador s/n Tarragona,Tarragona, Catalunya, y con correo electrónico de contacto btreball@urv.cat.

 

Les presents condicions generals regulen els serveis a empreses o empresaris individuals (en endavant, l'EMPRESA) que el titular ofereix i presta a través d'aquest lloc per tal que aquestes puguin concertar contractes de treball o de pràctiques professionals amb estudiants universitaris o contractar llicenciats universitaris o altres candidats a través de la inserció d'ofertes de pràctiques o ocupació i l'accés a les dades dels candidats que s'inscriguin en les mateixes o que permetin el coneixement dels mateixos sense inscriure's en les ofertes.

 

L'ús dels serveis oferts en el portal implica l'acceptació expressa per part de l'EMPRESA de les presents condicions generals de contractació, recollida durant el seu procés de registre al Portal o de publicació d’ofertes concretes dintre del mateix.

Al llarg de la navegació pot consultar en aquest enllaç la identitat del titular del web.. Podrà observar a la mateixa les dades de denominació, adreça postal i electrònica, així com dades d'inscripció com a empresa o com a entitat. En aquesta direcció podrà comptar amb l'atenció personalitzada a qualsevol consulta per a l'exercici de qualsevol dret. D'ara endavant, ens referirem a aquesta entitat com EL TITULAR, que serà el responsable dels fitxers de dades i de la web mateixa.

 

Primera .- Objecte

 

Aquest document "Condicions Generals" té per objecte regular les relacions entre el titular de la web i les empreses que accedeixin i utilitzin els serveis oferts al Portal de Ocupació.

 

Segona .- Obligacions de l'empresa

 

L'EMPRESA, a través del seu registre al Portal de Ocupació, assumeix de forma expressa les següents obligacions:  • Garantir que tota la informació que aporta al donar-se d'alta, així com les dades facilitades en introduir ofertes de treball, és veraç. A aquest efecte, l'empresa es responsabilitza de l'autenticitat de totes les dades que comuniqui en emplenar els formularis necessaris per a la subscripció dels serveis.

 

  • Oferir contractes legalment vàlids, i no éssent admissible la publicació d'ofertes de treball que exigeixin qualsevol tipus d'inversió per part del candidat, d'empreses “piràmide” o negocis multinivell, d'oportunitats de negoci, ni relacionades amb la indústria d'entreteniment per a adults o oci nocturn.

 

  • Ha d’obtenir, si escau, qualsevol tipus d'autorització, permís o llicència, en cas de ser necessària per a la publicació de les seves ofertes d'ocupació.

 

  • No inserir ofertes no explicitades, o que requereixin un posterior contacte per iniciativa del candidat, amb qualsevol motivació, ja li suposi al candidat un cost econòmic, (explícit o implícit), o no.

 

  • Realitzar en tot moment un ús lícit dels serveis oferts al Portal de Ocupació; evitar dur a terme qualsevol acció que provoqui dany o alteracions dels continguts, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

 

  • En cap cas inclourà al Portal de Ocupació ofertes de treball que promoguin discriminació de cap tipus així com qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals.

 

  • Mantenir les ofertes de treball inserides al Portal de Ocupació, al costat de tota la informació que les acompanya, permanentment actualitzades.L'EMPRESA haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, lucre cessant inclòs, que l'incompliment de les anteriors obligacions li pogués generar al titular .

Tercera .- Inscripció com a empresa registrada

 

Per poder accedir de forma habitual als serveis que ofereix el Portal d'ocupació a l'EMPRESA, aquesta haurà d'emplenar el formulari de registre habilitat en la direcció del Portal d'ocupació indicada anteriorment.

 

Sense necessitat de registrar-se, l’ EMPRESA podrà publicar ofertes de feina concretes complimentant el formulari de publicació d’ofertes establert a l’efecte.

 

En tots dos casos, un cop introduïdes les dades de l'empresa, el titular validarà en la mesura del possible la validesa i veracitat dels mateixos, podent rebutjar la sol•licitut de registre de l'EMPRESA en cas que les dades siguin incorrectes o falses.

 

Quarta .- Obligacions del titular

 

El titular, en tant titular del Portal d'Ocupació, està obligat a prestar els serveis subscrits, a garantir el secret de les comunicacions així com a reparar les avaries que es puguin produir en la infraestructura tecnològica necessària per a la prestació dels serveis. En tot cas, no és possible garantir el correcte funcionament de mitjans com Internet. De la mateixa manera no es garanteix la veracitat de les dades de candidats tal com més endavant s'estableix.

 

Cinquena .- Serveis oferts

 

L'EMPRESA que es registri al Portal de Ocupació podrà accedir, a través de la seva identificació com a empresa registrada, als següents serveis:

 

  1. Creació d'ofertes de treball.

   L'EMPRESA podrà introduir ofertes de treball, així com accedir a la informació i gestió sobre les ofertes incloses al Portal d'Ocupació (revisar els candidats que s'han inscrit en la mateixa, modificar l'oferta o arxivar-la, fer una preselecció de possibles candidats que s’adeqüin més als seus interessos, i fins i tot escriure un missatge a algun candidat si ho considera pertinent). La introducció d'ofertes pot realitzar-la en les diverses categories existents en cada moment.


   Per tal de generar una major resposta o possible difusió d'ofertes de treball publicades per l’EMPRESA, aquestes també són visibles a la resta de portals d'ocupació Comunidad Laboral Trabajando, a que pertany la utilizació del Portal de Empleo, portals que es poden pot consultar al següent enllaç: Entidades de la red. L'EMPRESA autoritza expressament aquesta difusió de les seves ofertes de treball al resgistrarse i/o o publicar ofertes d'ocupació al Portal.

  2. Gestió d'Ofertes publicades i arxivades

 

  1. Cerca Candidats de conformitat amb la modalitat de serveis contractatsL'empresa pot accedir a la selecció directa de candidats, fent una recerca per un perfil curricular determinat entre els usuaris del portal que s'hagin inscrit en les seves ofertes o que així ho autoritzin en definir el seu nivell de privacitat.

 

En el cas d’utilitzar el servei de publicació d’ofertes concretes, l’EMPRESA només podrà accedir a les dades dels usuaris que s’haguessin inscrit en les mateixes.

 

Sisena .- Propietat industrial i intel lectual

 

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements del Portal d'Ocupació estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel.lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit del titular, o del proveïdor a qui pertanyen aquests drets. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

El titular no concedeix llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.

Tant el titular com l'EMPRESA conservaran tots els drets sobre els seus respectius noms, logotips, marques, i qualsevol elements de propietat intel lectual de qualsevol d'elles, no constituint la participació de l'EMPRESA al Portal de Ocupació cessió o renúncia de drets en cap cas.

Setena .- Enviament de newsletters sobre novetats, noticies i continguts d’interès.

 

El titular queda expressament autoritzat per enviar-li a l’EMPRESA comunicacions per correu electrònic sobre novetats, noticies i continguts o articles d’interès relacionats amb el treball i/o el món de l’empresa, propis de Trabajando o de tercers, a la direcció de correu electrònic facilitada amb motiu del seu registre sol•licitud de publicació d’una oferta de feina a la web.

En el cas de que l’ EMPRESA no desitgi rebre aquestes comunicacions, podrà oposar-se a la seva recepció marcant el check-box establert a l’efecte en els formularis de registre i sol•licitud de publicació d’una oferta concreta.

Tanmateix, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment d’aquestes comunicacions, seguint el procediment senzill i gratuït que es posarà a disposició en aquestes comunicacions.

Vuitena .- Terminació de la relació entre l'empresa i el titular.

 

Tant EL TITULAR com l'EMPRESA poden donar per acabada la relació de prestació de serveis a través del Portal d'Ocupació en el cas que una de les parts cessi en les activitats pròpies del seu objecte social.

EL TITULAR, per la seva banda, pot decidir unilateralment donar per acabada aquesta relació en cas d'incompliment greu de l'altra part de qualsevol de les obligacions previstes en aquestes condicions generals per part de l'EMPRESA o en cas de considerar inviable econòmicament el manteniment del Portal d'ocupació.

Novena .- Responsabilitat.

 

El titular no es responsabilitza del contingut de les ofertes de treball que realitzi l'EMPRESA en el seu portal d'Ocupació, ni garanteix en cap cas la seva licitud, veracitat, exactitud i actualitat, com tampoc es responsabilitza de les inscripcions en les seves ofertes per part dels particulars usuaris del Portal d'Ocupació ni de la veracitat de les dades que aquests facilitin en els seus currículums.

El titular no es fa responsable de qualsevol perjudici que pugui patir l'EMPRESA amb motiu de la interferència, interrupció o desconnexió en l'accés a Internet, de qualsevol avaria a la xarxa, a l'ordinador o en els sistemes de telefonia automàtics utilitzats. De la mateixa manera, el titular no es responsabilitza de qualsevol dany, fallada o perjudici que es pugui produir com a conseqüència de la introducció per tercers de virus o continguts no autoritzats en les pàgines web en què es desenvolupa el Portal d'Ocupació o en els seus servidors, com a conseqüència d'algun esdeveniment de força major o cas fortuït. En tot cas, el titular es reserva el dret a interrompre els serveis del Portal per efectuar els serveis de manteniment, actualització o reparació que fossin necessaris per a l'adequat funcionament de la pàgina web i altres sistemes d'informació relacionats.

Desena .- Prohibició de cessió o revenda del contracte.

 

L'EMPRESA no pot revendre, cedir o transmetre de cap manera el present contracte ni els drets que se'n deriven. Qualsevol revenda, cessió o transmissió d'aquest contracte per l'EMPRESA a tercers serà nula davant del titular i constituirà causa immediata de resolució del contracte.

Onzena .- Llei aplicable i jurisdicció.

 

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació de les mateixes es recorrerà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur que si escau pogués correspondre'ls.

Dotzena .- Modificació d'aquestes condicions.

 

El titular de la web es reserva el dret a modificar les presents condicions generals per adaptar-les a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el titular anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Tretzena .- Privacitat

 

11.1. Obligacions de privacitat

 

La utilització dels serveis d'aquest lloc per l'EMPRESA li permetrà accedir a les dades de caràcter personal dels usuaris que s'hagin inscrit en les seves ofertes, així com a les dades dels usuaris del lloc d'Internet o dels altres Portals de la xarxa Treballant que així ho autoritzin en definir el seu nivell de privacitat i compartir el seu CV.

En relació amb aquests accessos a les dades de caràcter personal referits en el paràgraf anterior, i en relació amb qualsevol altra dada de caràcter personal que pugui demanar o obtenir en virtut de la seva participació en el lloc, l'EMPRESA, mitjançant el seu registre al Portal d'Ocupació i la utilització dels seus serveis, assumeix expressa i irrevocablement el seu compromís i obligació enfront del titular de:

 

  1. Accedir, aplicar, tractar i utilitzar les dades personals dels usuaris única i exclusivament, amb la finalitat de dur a terme els seus processos de selecció de personal i escollir el candidat més idoni per als llocs de treball oferts, tot això de conformitat amb les instruccions que pugui subministrar el titular i l'estipulat en aquestes “Condicions Generals”, i respectant en tot moment la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i altra normativa que la desplegui o reguli la protecció de les dades personals, així com les recomanacions establertes en aquesta matèria per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

  1. No cedir les dades personals a persones físiques o jurídiques diferents de les que poguessin haver estat expressament autoritzades pel titular de les dades.

 

  1. Protegir les dades personals a les que tingui accés, garantint l'adopció de totes les mesures tècniques o organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal dins de l'àmbit intern de la pròpia empresa, en especial les mesures de seguretat previstes en l'article 9 de la citada llei orgànica i les previstes en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

  1. Ser responsable de la utilització il.legítima de les dades de caràcter personal. Als efectes d'aquesta clàusula, es considerarà com utilització il•legítima, l'ús del mateix en forma contrària a la LOPD i / o en forma diferent o per diferent finalitat de la aquí prevista.

 

  1. Mantenir en secret les seves contrasenyes d'accés al lloc, assumint qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar d'ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa.

 

  1. Cancel les dades de caràcter personal dels candidats sol licitants d'ocupació inscrits a les ofertes de l'empresa o presos de la base de dades del lloc o de les bases dels portals de la xarxa per als seus processos de selecció, en el cas d'usuaris que així ho tinguin autoritzat, tan aviat s'hagi resolt negativament la seva sol licitud o s'hagin conclòs els processos de selecció, llevat que el titular de les dades li expressés explícitament la seva voluntat en sentit contrari, amb ple compliment del que disposen els arts. 5 i ss. LOPD. Per això, en el cas que accedeixi a la informació de persones físiques, haurà de procedir a comunicar a les mateixes la inclusió de les dades als seus fitxers a la major brevetat.

 

  1. Mantenir indemne al titular i, en general, a les entitats titulars dels portals que formen part de la xarxa TREBALLANT davant de qualsevol reclamació, procediment o expedient judicial, extrajudicial o administratiu que pugui ser interposat /da, iniciat o incoat contra els mateixos per incompliment per l'Empresa dels compromisos aquí assumits, o de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades anteriorment esmentada. Com a conseqüència d'aquesta obligació, haurà d'indemnitzar per tots els danys i perjudicis que aquestes reclamacions, procediments o expedients els puguin ocasionar, incloent en aquests conceptes, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, qualssevol sancions, multes, indemnitzacions, perjudicis, interessos, danys morals, d'imatge o de qualsevol tipus que pogués patir com a conseqüència dels mateixos.11.2. Confidencialitat de la seva informació.

 

El titular assegura la deguda reserva de la informació confidencial que les empreses registren al seu Portal amb motiu del seu registre, de la utilització dels seus serveis o de la petició de publicació d’una oferta de feina concreta, excepte, naturalment, aquella información que formi part de les ofertes de treball i hagi de ser publicada com a part de les mateixes.

Tot lliurament a tercers d'informació confidencial de l'EMPRESA, ha de ser prèviament autoritzada per l'EMPRESA titular d'aquesta informació confidencial. No obstant això, el seu ús amb finalitats estadístiques i de forma anònima no requerirà de la dita autorització prèvia.

L'EMPRESA en contractar els serveis oferts en el Lloc, declaren estar en coneixement que la informació que proporcionin formarà part de la Base de Dades, autoritzant al titular a utilitzar aquesta base de dades per a la deguda prestació dels serveis. El titular demanarà informació a la EMPRESA que pot tenir el caràcter de reservada o confidencial. El lloc proveeix a l'EMPRESA la possibilitat de seleccionar com a confidencial i / o reservat un o més aspectes de la informació proporcionada relativa a les ofertes de feina que desitgi publicar, obligant-se en aquell cas el titular a guardar la més estricta i absoluta reserva respecte de les àrees d'informació bloquejades pel Client a la forma establerta en el Lloc.

L'EMPRESA pot autoritzar al titular a publicar la informació ingressada segons sigui necessària per a la prestació dels serveis contractats.

L'EMPRESA pot modificar les seves opcions de confidencialitat i la resta dels seus antecedents en qualsevol moment, accedint directament a la seva Pàgina Personal o als mitjans que el Lloc posa a disposició de l'EMPRESA per a aquest propòsit.

En conseqüència, la incorporació de la Informació Confidencial de l'EMPRESA a la Base de Dades, requereixen el consentiment previ i exprés de la mateixa.

El titular podrà utilitzar la informació de contacte ingressada per l'EMPRESA per a l'enviament d'informació relativa als serveis propis del lloc i eventualment per a la realització de consultes que tinguin relació amb la qualitat del servei.

Per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de la Informació Confidencial facilitada per l'EMPRESA, el titular ha adoptat els nivells de seguretat i de protecció de Dades Personals legalment requerits, i ha implantat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast. No obstant això, l'EMPRESA ha de tenir en consideració que els nivells de seguretat a Internet no són perfectes, de manera que el titular no pot garantir la total i absoluta inviolabilitat de la seva base de dades, ni el perfecte funcionament dels seus mecanismes de protecció i resguard. 

La informació que sigui ingressada en el lloc és voluntària, sense que el ingressar diferents graus d'informació impliqui una diferència en la qualitat o quantitat dels serveis prestats pel titular a menys que s'indiqui expressament el contrari.

De la mateixa manera, l’Empresa haurà de guardar el més absolut secret i confidencialitat sobre la informació del titular a la que pogués tenir accés amb motiu de la utilització dels serveis del Portal d’ocupació.

Les obligacions de confidencialitat recollides en aquesta clàusula no seran exigibles quan es refereixin a informació que fos de domini públic, que ja es congues per un altre part de forma il•lícita, que s’hagués de revelar a un tercer per requeriment legal amb l’obligació de ser atès, o que estigui destinada a publicar-se al Portal d’ocupació.

Els deures de confidencialitat derivats establerts en la present clàusula romandrà durant l’ utilització dels serveis del lloc i substituiran amb posterioritat a l’extinció de la relació amb el mateix de forma indefinida.

L’EMPRESA es compromet a retornar o destruir la informació no publica del titular a la que pogués accedir durant la prestació dels serveis, en el moment de deixar d’utilitzar els serveis del lloc, sin que sigui necessari el requeriment previ per això.

 

11.3. Protecció de dades.

 

De vegades es podrà demanar que l'empresa inclogui dades de contacte de la persona o persones que duguin a terme el seguiment de l'oferta publicada o del registre de l'empresa. Queda prohibida la incorporació de dades diferents de les merament professionals segons el literal de l'art. 2 del RD 1720/2007, de manera que els mateixos no es consideraran personals. Si no es troba vostè en la categoria de dades exclosos d'aplicació de la Llei, si us plau, abstingui's de fer servir aquest mitjà per a la publicació d'ofertes o registre d'empreses. En tot cas, i per a qualsevol efecte o interpretació de les normes, s'informa que les dades seran incorporades als fitxers del titular als només fins de mantenir l'oferta o el registre de l'Empresa, podent-se exercir sobre els mateixos els drets d'accés , rectificació, cancel.lació i oposició a l'adreça del titular del web que podrà veure a l'enllaç titular.